Content:

 

Register

Administrativ sentralisering

29 – 32, 38

Aktivitetsuavhengige tilskudd

11, 62, 64

Alternativkostnad

195, 221

Altruisme

53, 54, 71

Alvorlighet

188, 222

Amsterdam-traktaten

231

Antibiotika

135, 147

Arbeidsgiverforening

92, 93

Avlønningsordning

43 – 45, 52 – 55

Bakteriologien

132, 133

Behandlingskostnad

44, 52, 53

Behandlingstid

13, 119 – 126

Behandlingsvolum

48

Behovsbaserte tilskudd

60

Behovsindeks

64, 66

Beslutningsforum

222, 223

Betalingssystemer

53, 215

Budsjettorganisering

30, 33, 37

Demokratisk problem

88,

Diagnostikk

54, 138, 143, 144, 146 – 148, 151, 158, 194, 201

DRG

76, 78, 80, 92, 153, 164, 195, 205

Driftsmodell

13, 127 – 132, 138, 141, 163, 165

Dødelighet

61, 64, 69, 75 – 83, 125, 177, 182 – 185

EFTA

232, 234

Elektronisk pasientjournal

146

Enhetlig ledelse

53, 88, 90, 107, 168

EU-domstol

232, 233

EuroHOPE

76, 82, 178, 182, 183

Europeiske union (EU)

15, 228, 230, 231, 232, 237, 238

EUs pasientrettighetsdirektiv

233 – 235, 237

Evidensbasert medisin (EBM)

145, 148

EØS

234, 235, 238

Fagorganisasjon

92

Fastlege

11, 43, 51, 53 – 55, 106, 107

Finansiering

100, 140, 154, 164, 214, 220, 223, 225, 231, 235

Finansieringsordning

61, 75, 107, 110, 140, 153, 215

Finansieringssystem

11, 82, 195, 198

Fleroppgaveproblem

70, 73

Flokedannelser

87

Fordelingsnøkkel

62

Foretaksmodell

95, 96, 100, 103

Forhandlingsmakt

54, 55

Forløpssyklus

137

Forløpstenkning

148, 151

Forretningsmodell

128, 129, 165

Forvaltningsmodell

12, 95, 98, 102

Forvaltningsreformer

86

Fritt behandlingsvalg

107, 116, 220, 236

Fritt sykehusvalg

13, 105 – 109, 111, 116, 156, 236

Gjestepasienter

65, 113

Grønn omsorg

14, 210, 212, 213

Hagen-utvalget

62, 63

Helseeffekt

190, 193, 195, 197

Helseforetaksmodellen

66

Helseforetaksreformen

61, 66, 95

Helseforsikring

14, 141, 155, 219, 223, 224

Helsegevinst

48, 191, 207, 226

Helsepersonell

90 – 92, 107, 110, 154, 163

Helseressurser

202, 204

Helsetjenesteaksjonen

128

Helseutgifter

75

Henvisning

43

Henvisningsbeslutninger

51

Henvisningsrate

44, 50, 52, 54, 56

Humoralterapi

132

Høykostbehandling

8, 219

Industriell modell

143, 155

Infarktpasienter

182, 183, 184, 185

Informasjonsteknologi (IT)

159, 160

Innsatsstyrt finansiering (ISF)

62, 75, 98, 107

Inntektsfordeling

65, 66

Integrasjonsmodell

112, 115

Klinisk effektforskning

201, 202, 205

Kommunale budsjettprosesser

29, 30, 31, 33, 37

Kommunesammenslåing

17 – 19, 22, 23, 25

Komplementær forsikring

223

Konkurransemodellen

111, 115

Konsumentsuverenitet

136

kostnadseffektivitetsanalyse

14, 188, 190, 195, 197, 198, 201, 204

Kostnadsbevissthet

210

Kostnadseffektivitet

212, 222, 226

Kostnadsestimering

193, 195

Kostnadskontroll

86, 88, 89, 107, 115 – 117

Kostnadsnøkkel

62

Kostnadsreduksjon

75

Kreftbehandling

135, 220, 224

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

12, 68, 69, 71 – 73, 154

Kvalitetsforbedring

72, 205, 206

Kvalitetsindikator

76, 79, 81

Ledelsesrevolusjon

150, 154

Ledelsesutfordringer

89, 173

Ledelsesutvikling

13, 168, 169, 172, 173

Legedekning

54, 55

Legeforeningen

97

Legestanden

142

Liggedøgn

116, 198, 121

Lokalpolitikk

18, 21, 26

Maastricht-traktaten

230

Magnussen-utvalget

64

Markedsregulerende tiltak

129

Medikamentutvikling

143, 145

Medisinsk teknologi

134, 137, 140, 143 – 147

Metodevurdering

189, 222, 223

Mini-metodevurdering

189

Nettverksorganisasjon

163

New Public Management (NPM)

102, 115

NOU 2003:1

63

NOU 2008:2

64

Offentlige ressurser

63, 225

Organisasjonsfloker

89

Organisasjonsforståelse

12, 93

Overforbruk

48

Pakkeforløp

72, 88, 89, 151

Pasientflyt

113

Pasientforløp

89, 188, 192, 193

Pasientmobilitet

109, 114, 115

Pasientrettighetsloven

107, 108, 156

Pasientsikkerhetsindeks

79

Pasientsortering

47

Per capita

43, 44, 52 – 56, 69

Portvaktfunksjon/-kultur/-ordning

11, 43, 44, 47 – 49, 52, 56

Praksisfinansiering

152

Praksismodell

131, 138

Praksisorganisasjon

163

Prinsipal-agentteorien

70

Prioritering

56, 60, 68, 188, 189, 219, 220, 222, 226

Produktivitet

45, 46, 80, 82

Prosessmål

69

QALY

191, 193

Rammefinansiering

61, 116, 152

Randomisert kontrollert forsøk (RCT)

188, 190, 194, 195

Rasjonering

48

Reduksjonisme

157, 158

Reformer

12, 13, 87, 106

Regelmedisin

149, 152, 157

Registerdata

13, 55, 119, 120

Reinnleggelse

77, 78, 82, 119, 120, 124, 125

Ressursbesparelser

44, 45

Ressursbruk

47, 190, 210

Resultatmål

68, 69, 173, 174

Rettferdighetsteori

220, 221

Risikojustering

177, 178, 181, 182, 186

Roma-traktaten

229, 230, 232

Samhandlingsreformen

119, 121, 124

Sammenlignende effektforskning

203

Screening

146, 189, 206

Spesialisering

89, 138 – 141, 147, 158, 168

Spesialisthelsetjenester

44 – 46, 48, 53 – 55, 61 – 64

Standardisering

137, 138, 178 – 180

Stordriftsfordeler

19, 20, 26, 151, 163

Strukturmål

69

Stykkprisfinansiering

61

Styringsproblematikk

97

Substituerende forsikring

223

Supplerende forsikring

223

Sykehusorganisering

95, 96, 99 – 101

Sykehusreform

96, 107, 109, 111

Teknologiutvikling

159, 165, 166

Tidsbruk

46, 47, 140

Tilbudsoverskudd

216

Tverrfaglige team

90

Velferdsstaten

106, 220, 222, 224

Ventetider

76, 108, 110, 115, 116, 156

Økonomisk evaluering

190, 198, 210, 212, 213

Økonomiske insentiver

12, 68, 72, 73

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no