Content:

 

 

«I beste hensikt, men…» Tvang i psykisk helsevern i skjæringspunktet mellom jus og psykiatri. Supplement 20 / 2017

Rigmor R. Diseth

Forord

Den omfattende debatt om psykiatrien den siste tiden har tydelig vist at tvang i psykiatrien er et tema som er viktig for mange. Det er vist et stort engasjement når det gjelder etiske og... Les mer »

 

Introduksjon – Hva handler psykiatrien om?

Psykiske lidelser og bruk av tvang reiser vanskelige etiske og eksistensielle spørsmål. Det fins mange forskjellige oppfatninger og forståelser av hva som ligger i betegnelsen... Les mer »

 

1: Norsk psykiatri fra «tinglovene» til i dag

Særlige regler for personer med psykiske lidelser har en rettstradisjon i Norge som går helt tilbake til de gamle «tinglover» fra åttehundretallet. Ifølge... Les mer »

 

2: Tvangsproblematikken

Omfang av tvang i psykisk helsevern i Norge har vært gjenstand for betydelig debatt og rapportering. Likevel har det vist seg vanskelig å skaffe pålitelige tall for omfanget av... Les mer »

Jannike Engelstad Snoek

3: Barne- og ungdomspsykiatri

I debatten rundt bruk av tvang i psykisk helsevern er det lite fokus på den tvangen som utøves overfor barn og unge. En viktig grunn til dette kan være at det tvungne psykiske... Les mer »

 

4: Høyesteretts betydning som rettskilde

Når en person blir tvangsinnlagt i det psykiske helsevern, må Kontrollkommisjonen stadfeste avgjørelsen. Men pasienten eller hans familie kan påklage Kontrollkommisjonens... Les mer »

Tonje Lossius Husum, Reidar Pedersen, Marit Hem

5: En brytningstid i synet på Psykiske vansker og behandling

 

6: Hva innebærer menneskerettighetene i psykiatrien?

Grunnsteinen for menneskerettigheter ble allerede lagt i 1215 med frihetsbrevet Magna Carta Aftenposten nr 5 2015: Historie.. Dette ble prinsippet for lov og rett i hele den engelsktalende verden til... Les mer »

Tonje Lossius Husum, Rigmor R. Diseth

7: Faglige utfordringer

 

8: Håp om en konstruktiv debatt om tvang i det psykiske helsevern

Vi har nå sett i de foregående kapitler at det er den faglig ansvarlige innen psykisk helsevern som treffer vedtak ved etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern. Den... Les mer »

 

Michael Skjelderup

Michael is a publication series named after professor Michael Skjelderup (1769 – 1852), one of the fathers of Norwegian medicine. He was born in Hof, a small place in what now is... Les mer »

 

Michael

Editors 2017: Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no