Content:

 

 

Utviklingen av høyere utdanning i Norge. Femti år med høyskoler. Supplement 21 / 2017

Per Nyborg

Forord

Høyere utdanning var lenge en utdanning for de få. I 1956 var det ikke flere enn 5 600 studenter i Norge. Så begynte studenttallet å vokse og behovet for studieplasser... Les mer »

 

1. Fra embetsmannsskole til allmennutdanning

Norge fikk sitt første universitet i 1811. I Norge, som i mange andre land, ble utdanningen særlig innrettet for å kvalifisere til embetsverket – betegnelsen embetseksamen... Les mer »

2. Arbeidsdeling og samarbeid i Norgesnettet

Universitets- og høgskoleutvalget ble oppnevnt i 1987 i samsvar med Regjeringens forslag i St.meld.nr. 19 (1986 – 87) med professor Gudmund Hernes som leder. Innstillingen... Les mer »

3. Norsk høyere utdanning i europeisk perspektiv

Hernes-utvalgets innstilling dannet grunnlaget for en aktiv videreutvikling av norsk høyere utdanning gjennom den etterfølgende tiårsperioden, ikke minst ble samarbeidet mellom... Les mer »

4. Utviklingen av profesjonsutdanningene

Utviklingen av profesjonsutdanningene i høyskolesystemet er i stor grad blitt styrt av de politiske prosessene som fulgte Ottosen-komiteen og senere Hernes-utvalget og Mjøs-utvalget.... Les mer »

5. Opprykk til universitet

Med bakgrunn i Mjøs-utvalgets innstilling ble det ved revisjonen av universitets- og høyskoleloven i 2002 besluttet at høyskoler kunne søke om opprykk til vitenskapelig... Les mer »

6. Strukturendringer

Mot slutten av 1980-tallet hadde Norge rundt 200 institusjoner innenfor høyere utdanning, der et flertall av institusjonene hadde mindre enn 400 studenter. For å ta tak i problemene med... Les mer »

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016–2017)

I Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene for utdanningsvirksomheten betydelig de... Les mer »

8. Yrkesfaglig høyere utdanning

I Norge har vi en fagskole som gir yrkesutdanning på «tertiært nivå» – nivået over videregående skole. Fagskoleutdanningen bygger på to... Les mer »

9. Mot et mer enhetlig utdanningssystem

Vi har i dag et utdanningssystem som formelt har tre nivåer: grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Systemet er todelt på videregående og høyere... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no